Thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ ĐIỀN XÁ                                                     Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

   Số: 10/TB-UBND                                              Điền Xá, ngày 12 tháng 4  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


          Kính gửi:  - Các Tổ bầu cử xã;

                              - Các đồng chí Bí thư, Trưởng xóm;

                            - Toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

          Thực hiện Điều 32 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 về việc niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.

              Ngày 13/4/2021 UBND xã đồng loạt niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Vậy UBND xã Điền Xá thông báo đến các Tổ bầu cử xã; toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về thời gian, địa điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 để nhân dân theo dõi, nắm bắt và kiểm tra việc lập danh sách cử tri đảm bảo chính xác đầy đủ cụ thể như sau:

         * Thời gian bắt đầu niêm yết danh sách cử tri: Từ ngày 12/4/2021 (Thứ Ba).

         * Địa điểm niêm yết danh sách cử tri:

1. Tại trụ sở UBND xã Điền Xá.

2. Khu vực bỏ phiếu số 1 gồm: Cử tri xóm 1, xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 5 thôn Vị Khê: Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Đình làng Vị Khê.

3. Khu vực bỏ phiếu số 2 gồm: Cử tri xóm 6, xóm 7, xóm 11, xóm 12 thôn Lã Điền: Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Khu A Trường Tiểu học Điền Xá.

4. Khu vực bỏ phiếu số 3 gồm: Cử tri xóm 8, xóm 9, xóm 10 thôn Lã Điền: Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa thôn Lã Điền.

5. Khu vực bỏ phiếu số 4 gồm: Cử tri xóm 13, xóm 14, xóm 15 thôn Trừng Uyên: Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Đình làng Trừng Uyên.

6. Khu vực bỏ phiếu số 5 gồm: Cử tri xóm 16, xóm 17, xóm 18, xóm 19, xóm 20 thôn Phú Hào: Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa xóm 18.

7. Khu vực bỏ phiếu số 6 gồm: Cử tri xóm 21, xóm 22, xóm 23, xóm 24, xóm 25 thôn Thượng: Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Khu B Trường Tiểu học Điền Xá.

8. Khu vực bỏ phiếu số 7 gồm: Cử tri xóm 26, xóm 27, xóm 28, xóm 29, xóm 30 thôn Trung: Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Hợp tác xã NN Nam Xá.

9. Khu vực bỏ phiếu số 8 gồm: Cử tri xóm 31, xóm 32, xóm 33 thôn Hạ: Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa xóm 32.

                   Trong thời gian niêm yết danh sách cử tri UBND xã đề nghị các Tổ bầu cử, các đồng chí Bí thư, Trưởng xóm và toàn thể nhân dân chủ động kiểm tra về các thông tin liên quan đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, nếu có sai sót hoặc cần điều chỉnh thông tin thì báo cáo ngay về các Tổ bầu cử, các đồng chí bí thư, trưởng xóm, ủy Ban bầu cử xã để điều chỉnh, bổ sung kịp thời danh sách cử tri theo quy định của Luật.

 Trên đây là thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND xã đề nghị các Tổ bầu cử, các đồng chí Bí thư, Trưởng xóm và nhân dân trong toàn xã thực hiện nghiêm thông báo này./.                                                                         

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy – HĐND – UBND - MTTQ xã;

- Ban bầu cử xã;

- Tổ bầu cử xã;

- Các đồng chí Bí thư, Trưởng xóm;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

( đã ký)

 

 

    Đỗ Văn Hùng

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 167
  • Tất cả: 29,905

Cơ quan chủ quản: Xã Điền Xá - Nam Trực
Địa chỉ: xã Điền Xá - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
 Email: xadienxa.ntc@namdinh.gov.vn