Hội nghị triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Nam Trực, giai đoạn 2021 - 2022

Sáng ngày 27/8/2021, tại Phòng họp số 3, UBND huyện Nam Trực tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2022.

Một số hình ảnh tại hội nghị

         Tham dự hội nghị, có đồng chí Trần Minh Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí  Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND, công chức Văn phòng HĐND, UBND ( phụ trách lĩnh vực Nội vụ) các xã, thị trấn.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Khúc Mạnh Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND huyện nhấn mạnh: Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2021 phải giảm số lượng thôn, xóm, tổ dân phố, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với chính quyền địa phương là: “ Khẩn trương, cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước”. Theo thông tư số 14 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn xóm, tổ dân phố, trong đó quy định điều kiện sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố ở các xã thuộc các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng là: Đối với các thôn (xóm) có dưới 150 hộ gia đình; tổ dân phố có dưới 175 hộ gia đình thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề; đối với các thôn xóm có từ 150 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 175 hộ trở lên thực hiện khuyến khích sáp nhập khi có đủ điều kiện.Để triển khai nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 280-TB/TU về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022; Ban Thường Vụ Huyện ủy đã ban hành chỉ thị, UBND huyện cũng đã ban hành kế hoạch về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Nam Trực, giai đoạn 2021 - 2022.

         Để thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Huyện ủy, UBND huyện đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, chính quyền các cấp, trước hết người đứng đầu phải xác định việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố là nhiệm chính trị quan trọng trong năm 2021; từ đó phát huy tinh trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đúng chủ trương của tỉnh và của huyện. UBND huyện, các cơ quan có liên quan, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Cụ thể, đối với UBND xã, thị trấn hoàn thành rà soát thống kê các hộ gia đình xong trước ngày 10/9/2021; hoàn thành phương án xong trước ngày 15/9/2021; UBND huyện hoàn thành phương án tổng thể xong trước ngày 20/9/2021; các xã, thị trấn hoàn thành đề án xong trước ngày 25/9/2021; tổ chức lấy ý kiến cử tri xong trước ngày 5/10/2021; trình HĐND xã thông qua đề án chậm nhất 10/10/2021 và báo cáo về UBND huyện chậm nhất là 15/10/2021 để báo cáo về UBND tỉnh.  Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, nhất là cấp cơ sở phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên phạm vi toàn huyện. Đồng chí cũng đề nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn tăng cường bám cơ sở để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện chủ trương trên, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời.

Đồng chí Lưu Văn Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện quán triệt thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố

Đồng chí Bùi Xuân Thành -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện triển khai kế hoạch của UBND huyện và hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện.

         Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lưu Văn Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện quán triệt thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; nghe đồng chí Bùi Xuân Thành -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện triển khai kế hoạch của UBND huyện và hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Trực có 397 thôn xóm, tổ dân phố. Theo quy định hiện hành và qua rà soát của Phòng Nội vụ huyện, toàn huyện có 222 thôn, xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn phải thực hiện sáp nhập và 142 thôn, xóm, tổ dân phố nhóm khuyến khích sáp nhập; nhiều nhất là xã Điền Xá với 28 xóm; xã Tân Thịnh với 25 xóm thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố để đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định và tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ ở cơ sở; đồng thời tạo thuận lợi để các thôn xóm, tổ dân phố củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa.

           Đây là nhiệm vụ lớn, thời gian triển khai không nhiều, có phạm vi rộng liên quan đến hầu hết các xã, thị trấn, tác động đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở và nhiều người dân, đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, các cấp, các ngành cần vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện kiên quyết, nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ về chủ trương, quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh, nhất là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại hội nghị. Tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân; nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, nhất là nhân dân trong khu vực sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố để tạo sự đồng thuận với chủ trương sáp nhập. Sau hội nghị này, các xã, thị trấn cần tổ chức hội nghị cấp xã và chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức hội nghị để phổ biến đến tận người dân về sự cần thiết, những lợi ích khi sắp xếp, tổ chức lại thôn xóm, tổ dân phố; giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân về những vấn đề liên quan nhằm tạo sự đồng thuận cao. Các xã, thị trấn cần thành lập Ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đồng chí trong Đảng ủy phụ trách địa bàn để trực tiếp theo dõi, giám sát và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình sắp xếp, sáp nhập;  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng các bước trong quy trình sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố, đảm bảo tiến độ theo quy định. Đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo chặt chẽ xuống từng chi bộ, từng thôn xóm, tổ dân phố. Tạm dừng việc kiện toàn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những thôn xóm, tổ dân phố trong diện sắp xếp, sáp nhập theo quy định cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố. Phòng Nội vụ huyện chủ động hướng dẫn, theo dõi, thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố theo quy định và tổ chức thẩm định, xây dựng phương án tổng thể của huyện báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội; tuyên truyền, vận động hội viên để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Các phòng, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố theo quy định. Việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố là việc làm khó, thực hiện trên diện rộng, đối tượng phải sắp xếp nhiều, thời gian thực hiện tương đối khẩn trương, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả để các thôn xóm, tổ dân phố đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/1/2022 như kế hoạch đã đề ra.

Trung Tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 143
  • Tất cả: 29,881

Cơ quan chủ quản: Xã Điền Xá - Nam Trực
Địa chỉ: xã Điền Xá - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
 Email: xadienxa.ntc@namdinh.gov.vn