image banner
Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) trên địa bàn xã Điền Xá huyện Nam Trực
Lượt xem: 210

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐIỀN XÁ

 


Số: 01/ĐA-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Điền Xá, ngày  27  tháng 9  năm 2021

ĐỀ ÁN

Sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm)
trên địa bàn xã Điền Xá
huyện Nam Trực

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2021 của UBND huyện; Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/BHC, ngày 01/9/2021 của BHC Đảng bộ xã Điền Xá, về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) trên địa bàn xã Điền Xá và sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, UBND xã Điền Xá xây dựng Đề án sáp nhập thôn (xóm) trên địa bàn xã Điền Xá, huyện Nam Trực như sau:

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

   I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG.

          Điền Xá là xã duyên giang, phía Bắc giáp Sông Hồng; phía Nam giáp xã Hồng Quang; phía Đông giáp xã Nam Thắng; phía Tây giáp xã Nam Mỹ. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 1019.84 ha với 3.833 hộ, 13.725 nhân khẩu, có 7 thôn và 33 xóm. Có 01 Đảng bộ xã với 38 chi bộ trong đó  03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ y  tế, 01 chi bộ Công  an và 33 chi bộ cơ sở với tổng số 563 Đảng viên.  Năm 2012, xã Điền Xá được công nhận là xã nghề theo Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh Nam Định. Trong đó thôn Vị Khê, thôn Lã Điền, thôn Trừng Uyên được công nhận là Làng nghề truyền thống; thôn Phú Hào, thôn Thượng, thôn Trung, thôn Hạ được công nhận là Làng nghề.

Năm 2018, Điền Xá được tỉnh Nam Định công nhận là xã Nông thôn mới, năm 2019 được sự quan tâm của tỉnh Nam Định và trực tiếp của huyện Nam Trực đã giao cho xã Điền Xá triển khai,  xây dựng “ Mô hình tổ chức sản xuất làng nghề kiểu mẫu Vỵ Khê hướng tới du lịch sinh thái”, vừa là để tri ân “ Cụ tổ làng nghề, vừa là xây dựng mô hình trình diễn, trưng bày sản phẩm hiện hữu của làng nghề nhằm tôn vinh giá trị của mỗi tác phẩm, thể hiện sự phong phú đa dạng của nhiều chủng loại để quảng bá và giới thiệu với du khách thập phương mỗi khi về thăm quan, đồng thời phục vụ mua bán, trao đổi hàng hóa sản phẩm khi có nhu cầu.

          Với sự phát triển của nghề trồng hoa cây cảnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng...., Đảng và chính quyền xã Điền Xá đã tổ chức thực hiện cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng như: Tuyến đê kiểu mẫu, hệ thống giao thông đường trục xã, đường thôn xóm, công trình cầu Đồng Vang, kè và cống hộp kênh Vỵ Khê I….đã làm thay đổi diện mạo của xã Điền Xá thực sự là mô hình của một xã nghề. Bên cạnh đó, xã Điền Xá còn được vinh dự đón các đoàn thẩm định Nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh về thăm quan, đánh giá mô hình, đây cũng là tiêu chí làm căn cứ đánh giá huyện Nam Trực đạt huyện NTM, tỉnh Nam Định đạt tỉnh NTM. Đặc biệt là sự kiện tổ chức “ Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM toàn quốc” tại tỉnh Nam Định, xã Điền Xá tiếp tục được đón rất nhiều đoàn của Trung ương, của nhiều tỉnh thành từ hội nghị về thăm quan mô hình làng nghề, đã có chứng kiến đánh giá, cảm nhận thực tế, để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp và là nguồn cổ vũ, động viên cho cán bộ, nhân dân Điền Xá tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất làng nghề

          Năm 2020 xã Điền Xá đã được huyện ủy, UBND huyện giao nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và tiếp tục xây dựng mô hình tổ chức sản xuất làng nghề. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thường trực Đảng ủy UBND xã đã tích cực triển khai phương án huy động từ nguồn nhân sách xã, nguồn xã hội hóa , nguồn đóng góp của các tầng lớp nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để tiến hành hoàn thiện nâng cấp các tiêu chí, các công trình xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa...... và đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đề nghị cấp trên thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

          Để có những thành quả trên chính là có sự quan tâm của các cấp từ tỉnh đến huyện, sự đoàn kết tập trung của BCH Đảng ủy, kế hoạch thực hiện của UBND xã và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân trong xã, trong đó khẳng định một cách tổng quan đó là: lấy  “thôn làng cổ” làm động lực để xây dựng Nông thôn mới, xây dựng mô hình “ Tổ chức sản xuất làng nghề kiểu mẫu Vị Khê hướng tới du lịch sinh thái” về đích Nông thôn mới nâng cao và  hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu.

           II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

            1. Các văn bản về sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương;

-Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 14/12/2017; Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 9/3/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định;

- Thông báo số 280 -TB/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về chủ trường sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2022;

- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBDN tỉnh Nam Định về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2022;

- Căn cứ chỉ thị số 06-CT/HU ngày 26 tháng 8 năm 2021của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo sắp xếp, sáp nhập thôn(xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện Nam Trực, giai đoạn 2021-2022;

- Căn cứ Phương án tổng thể số 02/PATT-UBND ngày  25 /9/2021 của UBND huyện Nam Trực về việc sắp xếp sáp nhập thôn (xóm) Tổ dân phố các xã thị trấn huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2022;

- Nghị quyết số 07-NQ/BHC, ngày 01/09/2021 của Ban chấp hành Đảng ủy xã về việc sáp nhập thôn xóm giai đoạn 2021-2022.

2. Thực trạng các xóm của xã Điền Xá

a) Tổng số thôn xóm là: 33 xóm

b) Tổng số hộ gia đình: 3.833 hộ; tổng số nhân khẩu: 13.725 người

c) Các điều kiện về kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội và yếu tố văn hoá của các xóm hiện nay đều được đảm bảo theo các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

d) Về tiêu chuẩn số hộ gia đình theo quy định

- Số lượng xóm  đạt từ 100% tiêu chuẩn trở lên về số hộ gia đình (xóm có từ 300 hộ trở lên): 0 xóm.

- Số lượng xóm đạt từ 50% đến dưới 100% tiêu chuẩn về số hộ gia đình (xóm có từ 150 hộ đến dưới 300 hộ): 07 xóm

- Số lượng xóm dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ gia đình (xóm có dưới 150 hộ): 26 xóm.

3. Đánh giá sự cần thiết việc sáp nhập xóm

- Từ thực trạng trên cho thấy việc sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn xã Điền Xá  là việc làm cần thiết, khắc phục được sự manh mún, chia cắt trong tổ chức các xóm  theo quy mô hiện tại, xây dựng thôn, xóm mới có quy mô phù hợp với yêu cầu quản lý. Giảm số lượng xóm sẽ giảm số lượng người làm việc, góp phần giảm chi ngân sách, nâng cao mức đãi ngộ cho người làm việc, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tập trung được nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng Nông thôn mới bền vững.

PHẦN II

ĐỀ ÁN SÁP NHẬP THÔN (XÓM)
VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SAU SÁP NHẬP

 I. SÁP NHẬP CÁC XÓM THUỘC DIỆN PHẢI SÁP NHẬP VÀ KHUYẾN KHÍCH SÁP NHẬP.

1. Sáp nhập 05 xóm thôn Vị Khê:

+ Xóm 01 Nam Điền ( gồm 167 hộ gia đình 660 nhân khẩu ).

+ Xóm 02 Nam Điền ( gồm 128 hộ gia đình 464 nhân khẩu ).

+ Xóm 03 Nam Điền ( gồm 161 hộ gia đình 541 nhân khẩu ).

+ Xóm 04 Nam Điền ( gồm 120 hộ gia đình 382 nhân khẩu ).

+ Xóm 05 Nam Điền ( gồm 100 hộ gia đình 387 nhân khẩu ).

a) Thành xóm mới như sau:

- Tên gọi của xóm mới: Thôn Vị Khê – xã Điền Xá

- Tổng số hộ gia đình 676 hộ; tổng số nhân khẩu:  2.434 khẩu

- Tổng diện tích: 123,8 ha

+ Diện tích đất ở: 8,26 ha

+ Đất vườn ao: 21,4 ha

+ Diện tích ngoài đồng: 94,1ha

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp thôn Trừng Uyên

+ Phía Tây giáp xã Nam Mỹ

+ Phía Nam giáp thôn Lã Điền

+ Phía Bắc giáp đê Hữu Hồng

- Khu sinh hoạt cộng đồng của xóm mới: Tại Đình làng Vị Khê

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ hội, đoàn thể của xóm mới: 8 người, giảm 27 người.

b) Đánh giá tác động:

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 12 người, cán bộ hội, đoàn thể giảm 15 người.

- Nguồn kinh phí của địa phương rất khó khăn, không có nguồn lực để hỗ trợ chế độ trợ cấp cho 27 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.

- Về phương án giải quyết, xử lý đối với các công trình công cộng như nhà văn hoá, điện, đường: Giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập và sử dụng chung.

- Tạo thành một thể thống nhất, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

- Duy trì và phát triển truyền thống thôn, làng cổ vốn đã có từ hàng nghìn năm.

-  Phát huy sức mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, công trình phúc lợi công cộng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu

- Các vấn đề khác gắn với điều kiện - tình hình thực tế của thôn, xóm: vẫn giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập.

2. Sáp nhập 05 xóm thôn Lã Điền:

+ Xóm 06 Nam Điền ( gồm 112 hộ gia đình 389 nhân khẩu ).

+ Xóm 07 Nam Điền ( gồm 97 hộ gia đình 351 nhân khẩu ).

+ Xóm 08 Nam Điền ( gồm 152 hộ gia đình 462 nhân khẩu ).

+ Xóm 09 Nam Điền ( gồm 123 hộ gia đình 433 nhân khẩu ).

+ Xóm 10 Nam Điền ( gồm 115 hộ gia đình 432 nhân khẩu ).

a) Thành xóm mới như sau:

- Tên gọi của xóm mới: Thôn Lã Điền– xã Điền Xá

- Tổng số hộ gia đình 599 hộ; tổng số nhân khẩu:  2.067 khẩu

- Tổng diện tích tự nhiên: 112,83ha

+ Diện tích đất ở: 7,1ha

+ Đất vườn ao: 15ha

+ Diện tích đất ngoài đồng: 90,73ha

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp thôn Vị Khê

+ Phía Tây giáp xã Nam Mỹ

+ Phía Nam giáp kênh Dương A

+ Phía Bắc giáp giáp thôn Vị Khê

- Khu sinh hoạt cộng đồng của xóm mới: Tại Nhà văn hóa thôn Lã Điền

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ hội, đoàn thể của xóm mới: 8 người, giảm 28 người.

b) Đánh giá tác động:

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 12 người, cán bộ hội, đoàn thể giảm 16 người.

- Nguồn kinh phí của địa phương rất khó khăn, không có nguồn lực để hỗ trợ chế độ trợ cấp cho 28 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.

- Về phương án giải quyết, xử lý đối với các công trình công cộng như nhà văn hoá, điện, đường: Giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập và sử dụng chung.

- Tạo thành một thể thống nhất, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

- Duy trì và phát triển truyền thống thôn, làng cổ vốn đã có từ hàng nghìn năm.

-  Phát huy sức mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, công trình phúc lợi công cộng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu

- Các vấn đề khác gắn với điều kiện - tình hình thực tế của thôn, xóm: vẫn giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập.

3. Sáp nhập 02 xóm thôn Lã Điền (yếu tố đặc thù về tôn giáo)

+ Xóm 11 Nam Điền ( gồm 95 hộ gia đình 345 nhân khẩu ).

+ Xóm 12 Nam Điền ( gồm 116 hộ gia đình 428 nhân khẩu ).

a) Thành xóm mới như sau:

- Tên gọi của xóm mới: Thôn Đông Lã Điền  – xã Điền Xá

- Tổng số hộ gia đình 221 hộ; tổng số nhân khẩu:  773 khẩu

- Tổng diện tích tự nhiên: 34,58ha

+ Diện tích đất ở: 2,32ha

+ Đất vườn ao: 6,92ha

+ Diện tích đất ngoài đồng: 25,32ha

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp thôn Vị Khê

+ Phía Tây giáp giáp thôn Lã Điền

+ Phía Nam giáp kênh Vị khê 5

+ Phía Bắc giáp thôn Vị Khê

- Khu sinh hoạt cộng đồng của xóm mới: Tại Nhà văn hóa thôn Lã Điền

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ hội, đoàn thể của xóm mới: 8 người, giảm 7 người.

b) Đánh giá tác động:

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm 03 người, cán bộ hội, đoàn thể giảm 04 người.

- Nguồn kinh phí của địa phương rất khó khăn, không có nguồn lực để hỗ trợ chế độ trợ cấp cho 07 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.

- Về phương án giải quyết, xử lý đối với các công trình công cộng như nhà văn hoá, điện, đường: Giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập và sử dụng chung.

* Lý do việc sáp nhập xóm 11 + xóm 12 vẫn chưa đủ số hộ dân là 300 hộ theo quy định:

- Đây là 02 xóm của thôn Lã Điền có đặc thù về tôn giáo.

- Tạo thành một thể thống nhất, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

- Duy trì và phát triển truyền thống thôn, làng cổ vốn đã có từ hàng nghìn năm.

-  Phát huy sức mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, công trình phúc lợi công cộng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu

- Các vấn đề khác gắn với điều kiện - tình hình thực tế của thôn, xóm: vẫn giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập.

4. Sáp nhập 03 xóm thôn Trừng Uyên:

+ Xóm 13 Nam Điền ( gồm 135 hộ gia đình 438 nhân khẩu ).

+ Xóm 14 Nam Điền ( gồm 150 hộ gia đình 513 nhân khẩu ).

+ Xóm 15 Nam Điền ( gồm 162 hộ gia đình 561 nhân khẩu ).

a) Thành xóm mới như sau:

- Tên gọi của xóm mới: Thôn Trừng Uyên – xã Điền Xá

- Tổng số hộ gia đình 447 hộ; tổng số nhân khẩu:  1.512 khẩu

- Tổng diện tích tự nhiên: 82,76ha

+ Diện tích đất ở: 5,03ha

+ Đất vườn ao: 11,68ha

+ Diện tích đất ngoài đồng: 66,05ha

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp thôn Phú Hào

+ Phía Tây giáp thôn Vị Khê

+ Phía Nam giáp thôn Hạ

+ Phía Bắc giáp đê Hữu Hồng

- Khu sinh hoạt cộng đồng của xóm mới: Tại Đình làng thôn Trừng Uyên

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ hội, đoàn thể của xóm mới: 8 người, giảm 14 người.

b) Đánh giá tác động:

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm  6 người, cán bộ hội, đoàn thể giảm 08 người.

- Nguồn kinh phí của địa phương rất khó khăn, không có nguồn lực để hỗ trợ chế độ trợ cấp cho 14 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.

- Về phương án giải quyết, xử lý đối với các công trình công cộng như nhà văn hoá, điện, đường: Giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập và sử dụng chung.

- Tạo thành một thể thống nhất, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

- Duy trì và phát triển truyền thống thôn, làng cổ vốn đã có từ hàng nghìn năm.

-  Phát huy sức mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, công trình phúc lợi công cộng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu

- Các vấn đề khác gắn với điều kiện - tình hình thực tế của thôn, xóm: vẫn giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập.

5. Sáp nhập 05 xóm thôn Phú Hào:

+ Xóm 16 Nam Điền ( gồm 96 hộ gia đình 575 nhân khẩu ).

+ Xóm 17 Nam Điền ( gồm 87 hộ gia đình 301 nhân khẩu ).

+ Xóm 18 Nam Điền ( gồm 113 hộ gia đình 446 nhân khẩu ).

+ Xóm 19 Nam Điền ( gồm 114 hộ gia đình 423 nhân khẩu ).

+ Xóm 20 Nam Điền ( gồm 37  hộ gia đình 126 nhân khẩu ).

a) Thành xóm mới như sau:

- Tên gọi của xóm mới: Thôn Phú Hào – xã Điền Xá

- Tổng số hộ gia đình 447 hộ; tổng số nhân khẩu:  1.871 khẩu

- Tổng diện tích tự nhiên:  101,76ha

+ Diện tích đất ở: 5,67ha

+ Đất vườn ao: 12,12ha

+ Diện tích đất ngoài đồng: 83,97ha

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Nam Thắng

+ Phía Tây giáp thôn Trừng Uyên

+ Phía Nam giáp xã Nam Thắng

+ Phía Bắc giáp đê Hữu Hồng

- Khu sinh hoạt cộng đồng của xóm mới: Tại Đình làng thôn Phú Hào

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ hội, đoàn thể của xóm mới: 8 người, giảm 28 người.

b) Đánh giá tác động:

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm  11 người, cán bộ hội, đoàn thể giảm 17 người.

- Nguồn kinh phí của địa phương rất khó khăn, không có nguồn lực để hỗ trợ chế độ trợ cấp cho 28 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.

- Về phương án giải quyết, xử lý đối với các công trình công cộng như nhà văn hoá, điện, đường: Giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập và sử dụng chung.

- Tạo thành một thể thống nhất, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

- Duy trì và phát triển truyền thống thôn, làng cổ vốn đã có từ hàng nghìn năm.

-  Phát huy sức mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, công trình phúc lợi công cộng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu

- Các vấn đề khác gắn với điều kiện - tình hình thực tế của thôn, xóm: vẫn giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập.

6. Sáp nhập 05 xóm thôn Thượng:

+ Xóm 1 Nam Xá (Xóm 21) ( gồm 232 hộ gia đình 731 nhân khẩu ).

+ Xóm 2 Nam Xá (Xóm 22) ( gồm 108 hộ gia đình 363 nhân khẩu ).

+ Xóm 3 Nam Xá (Xóm 23) ( gồm 123 hộ gia đình 418 nhân khẩu ).

+ Xóm 4 Nam Xá (Xóm 24) ( gồm 92 hộ gia đình 352 nhân khẩu ).

+ Xóm 5 Nam Xá (Xóm 25) ( gồm 76  hộ gia đình 264 nhân khẩu ).

a) Thành xóm mới như sau:

- Tên gọi của xóm mới: Thôn Thượng – xã Điền Xá

- Tổng số hộ gia đình 631 hộ; tổng số nhân khẩu:  2.128 khẩu

- Tổng diện tích tự nhiên: 135ha

+ Diện tích đất ở: 6.5ha

+ Đất vườn ao: 26,2ha

+ Diện tích đất ngoài đồng: 102,3ha

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp thôn Trung

+ Phía Tây giáp xã Hồng Quang

+ Phía Nam giáp xã Tân Thịnh

+ Phía Bắc giáp kênh Dương A

- Khu sinh hoạt cộng đồng của xóm mới: Tại Đình bơi Nam Xá.

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ hội, đoàn thể của xóm mới: 8 người, giảm 29 người.

b) Đánh giá tác động:

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm  12 người, cán bộ hội, đoàn thể giảm 17 người.

- Nguồn kinh phí của địa phương rất khó khăn, không có nguồn lực để hỗ trợ chế độ trợ cấp cho 29 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.

- Về phương án giải quyết, xử lý đối với các công trình công cộng như nhà văn hoá, điện, đường: Giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập và sử dụng chung.

- Tạo thành một thể thống nhất, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

- Duy trì và phát triển truyền thống thôn, làng cổ vốn đã có từ hàng nghìn năm.

-  Phát huy sức mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, công trình phúc lợi công cộng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu

- Các vấn đề khác gắn với điều kiện - tình hình thực tế của thôn, xóm: vẫn giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập.

7. Sáp nhập 05 xóm thôn Trung:

+ Xóm 6 Nam Xá (Xóm 26) ( gồm 101 hộ gia đình 344 nhân khẩu ).

+ Xóm 7 Nam Xá (Xóm 27) ( gồm 61 hộ gia đình 230 nhân khẩu ).

+ Xóm 8 Nam Xá (Xóm 28) ( gồm 108 hộ gia đình 408 nhân khẩu ).

+ Xóm 9 Nam Xá (Xóm 29) ( gồm 70 hộ gia đình 276 nhân khẩu ).

+ Xóm 10 Nam Xá (Xóm 30) ( gồm 108  hộ gia đình 357 nhân khẩu ).

a) Thành xóm mới như sau:

- Tên gọi của xóm mới: Thôn Trung – xã Điền Xá

- Tổng số hộ gia đình 448 hộ; tổng số nhân khẩu:   1.615 khẩu

- Tổng diện tích tự nhiên: 116,5ha

+ Diện tích đất ở: 8,1ha

+ Đất vườn ao: 24,97ha

+ Diện tích đất ngoài đồng: 83,42ha

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Nam Thắng

+ Phía Tây giáp thôn Thượng

+ Phía Nam giáp xã Tân Thịnh

+ Phía Bắc giáp thôn Hạ

- Khu sinh hoạt cộng đồng của xóm mới: Tại trụ sở làm việc của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Nam Xá

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ hội, đoàn thể của xóm mới: 8 người, giảm 29 người.

b) Đánh giá tác động:

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm  12 người, cán bộ hội, đoàn thể giảm 17 người.

- Nguồn kinh phí của địa phương rất khó khăn, không có nguồn lực để hỗ trợ chế độ trợ cấp cho 29 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.

- Về phương án giải quyết, xử lý đối với các công trình công cộng như nhà văn hoá, điện, đường: Giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập và sử dụng chung.

- Tạo thành một thể thống nhất, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

- Duy trì và phát triển truyền thống thôn, làng cổ vốn đã có từ hàng nghìn năm.

-  Phát huy sức mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, công trình phúc lợi công cộng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu

- Các vấn đề khác gắn với điều kiện - tình hình thực tế của thôn, xóm: vẫn giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập.

8. Sáp nhập 03 xóm thôn Hạ:

+ Xóm 11 Nam Xá (Xóm 31) ( gồm 131 hộ gia đình 332 nhân khẩu ).

+ Xóm 12 Nam Xá (Xóm 32) ( gồm 153 hộ gia đình 647 nhân khẩu ).

+ Xóm 13 Nam Xá (Xóm 33) ( gồm 90 hộ gia đình 346 nhân khẩu ).

a) Thành xóm mới như sau:

- Tên gọi của xóm mới: Thôn Hạ – xã Điền Xá

- Tổng số hộ gia đình 374 hộ; tổng số nhân khẩu:   1.325 khẩu

- Tổng diện tích tự nhiên: 85,11ha

+ Diện tích đất ở: 4,73ha

+ Đất vườn ao: 28,13ha

+ Diện tích đất ngoài đồng: 52,25ha

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp kênh Dương A

+ Phía Tây giáp thôn Vị Khê

+ Phía Nam giáp thôn Trung

+ Phía Bắc giáp thôn Trừng Uyên

- Khu sinh hoạt cộng đồng của xóm mới: Tại Nhà văn hóa xóm 32.

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách và cán bộ hội, đoàn thể của xóm mới: 8 người, giảm 14 người.

b) Đánh giá tác động:

- Số người hoạt động không chuyên trách giảm  06 người, cán bộ hội, đoàn thể giảm 8 người.

- Nguồn kinh phí của địa phương rất khó khăn, không có nguồn lực để hỗ trợ chế độ trợ cấp cho 14 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập.

- Về phương án giải quyết, xử lý đối với các công trình công cộng như nhà văn hoá, điện, đường: Giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập và sử dụng chung.

- Tạo thành một thể thống nhất, chặt chẽ đối với cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

- Duy trì và phát triển truyền thống thôn, làng cổ vốn đã có từ hàng nghìn năm.

-  Phát huy sức mạnh đoàn kết tôn giáo, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong thôn trong việc huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh, công trình phúc lợi công cộng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng tới Nông thôn mới kiểu mẫu

- Các vấn đề khác gắn với điều kiện - tình hình thực tế của thôn, xóm: vẫn giữ nguyên hiện trạng để sáp nhập.

II. CÁC XÓM KHÔNG THỰC HIỆN SÁP NHẬP DO YẾU TỐ ĐẶC THÙ(Không có)

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. UBND xã xây dựng dự thảo Đề án chi tiết trình Đảng ủy xã xem xét. Thời gian trước ngày 23/9/2021.

2. Tổ chức lấy ý kiến cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Trưởng các xóm về dự thảo đề án, tổng hợp ý kiến báo cáo Đảng ủy xã trước ngày 23/9/2021;

3. Hoàn thành Đề án báo cáo UBND huyện trước ngày 27/9/2021;

4. Thành lập tổ phát phiếu (số lượng từ 3-5 người)

5. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án; Phát phiếu lấy ý kiến cử tri về đề án, tên gọi của thôn xóm mới trước ngày 05/10/2021.

6. Tổng hợp ý kiến cử tri báo cáo Đảng ủy xã trước ngày 07/10/2021

7. Hoàn thiện Đề án, trình HĐND xã ban hành Nghị quyết trước ngày 10/10/2021

8. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục báo cáo về UBND huyện xong trước ngày 15/10/2021.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

1.Tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai Thông báo số 280-TB/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 1786/HD-SNV ngày 20/8/2021 của Sở Nội vụ; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2021 của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã cụ thể như sau:

- Các xóm tổ chức quán triệt tại các chi bộ và cán bộ quân dân chính của thôn (xóm) xong trước ngày 10/9/2021;

2. Cán bộ, công chức xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Văn phòng thống kê có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp rà soát, báo cáo của các xóm để báo cáo TT UBND xã; tham mưu UBND xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Công chức Tài chính – Kế toán phối hợp bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch;

- Ban công an xã phối hợp với văn phòng thống kê; trưởng xóm xác minh, cung cấp số liệu về nhân hộ khẩu phục vụ công tác rà soát trên toàn xã.

- Ban Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên đài phát thanh về chủ trương thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm)  theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện; UBND xã.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - Xã hội, các đoàn thể hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống tổ chức của mình nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình thực hiện Kế hoạch của UBND xã về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm)  theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

4. Đề nghị Chi bộ các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án, Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm)  của địa phương đảm bảo đúng quy định, đồng thuận trong đảng bộ và nhân dân, ổn định tình hình và tạo điều kiện cho sự phát triển;

III. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách cấp xã đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị huyện ủy, UBND huyện tổ chức tập huấn về công tác quản lý nhà nước cho đội ngũ trưởng thôn, xóm sau sáp nhập để đảm bảo cho việc điều hành và công tác quản lý nhà nước theo quy định và hỗ trợ nguồn kinh phí trong quá trình tổ chức việc sáp nhập thôn (xóm); quan tâm tạo điều kiện giải quyết đối với những người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập theo quy định.

Trên đây là đề án sáp nhập thôn (xóm)trên địa bàn xã Điền Xá /.

Nơi nhận:

- UBND huyện Nam Trực;

- HĐND ;

- Lưu VT.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đoàn Hữu Khánh

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 488
  • Tất cả: 54165
Cơ quan chủ quản: Xã Điền Xá - Nam Trực
Địa chỉ: xã Điền Xá - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
 Email: xadienxa.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang